برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت درناآوند

برخی از پروژه های انجام شده توسط شركت درنا آوند
1. ساخت تابلوهای برق آسایشگاه روانی ورمنجه كرمانشاه
2. ساخت تابلوهای برق دانشكده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
3. ساخت تابلوهای برق اصلی و بانكهای خازن ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه شیراز
4. ساخت تابلوهای كنترل بیمارستانهای دهلران و دره شهر
5. ساخت تابلوهای كنترل بیمارستان اهر
6 . ساخت تابلوهای كنترل بیمارستان مهرانشهر
7. ساخت تابلوهای برق بیمارستان بهشهر
8. ساخت تابلوهای برق كتابخانه تبریز
9. ساخت تابلوهای كنترل بیمارستانهای مهران و ایوان
10 . ساخت تابلوهای كنترل بیمارستان كنگان
11 . ساخت تابلوهای توزیع و فشار متوسط بیمارستان تخصصی قلب رامتین
12 . ساخت تابلوهای توزیع و فشار متوسط بیمارستان شبستر
13 . ساخت تابلوهای برق فرودگاه خرم آباد
14 . ساخت تابلوهای روشنایی سیمان كارون
15 . ساخت تابلوهای برق پروژه انتقال آب اراك
16 . ساخت تابلوهای برق بیمارستان میانه
17 . ساخت تابلوهای پروژه زایر سرای خراسان وزارت مسكن و شهرسازی
18 . ساخت تابلوهای ساختمان اداری معاونت بنادر و فرودگاهها
19 . ساخت تابلوهای كنترل بیمارستان مشگین شهر
20 . ساخت تابلوهای فشار ضعیف و متوسط بیمارستان هادی شهر
21 . ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط برق توانبخشی ارومیه
22 . ساخت تابلوهای برق طرح و توسعه بندر نوشهر
23 . ساخت تابلوهای برق كارخانه زاج تاكستان
24 . ساخت تابلوهای برق پروژه شهرداری منطقه 11 ساختمان اداری
25 . نصب و راه اندازی تاسیسات برقی ومكانیكی بیمارستان خدابنده
26 . ساخت تابلوهای فرمان و كنترل بیمارستان خدابنده
27 . ساخت تابلوهای فشار ضعیف و متوسط بیمارستان حاجی آباد
28 . ساخت تابلوهای برق مركز بهداشتی درمانی بویین زهرا
29 . ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای كنترل تصفیه خانه سربند
31 . ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط بیمارستان گرگان
31 . ساخت تابلوهای برق بیمارستان میناب بندر عباس
32 . ساخت تابلوهای برق فرودگاه شهر كرد
33 . ساخت تابلوهای كنترل سازمان انتقال خون ایران
34 . ساخت تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه تابلوهای برق فشار ضعیف
35 . ساخت تابلوهای برق پروژه 9 صندوق بازنشستگی صدا و سیما
36 . ساخت تابلوهای برق دانشكده پرستاری بوشهر
37 . ساخت تابلوهای برق پروژه 37 صندوق بازنشستگی صدا و سیما
38 . ساخت تابلوهای برق بیمارستان 64 تختخوابی بابلسر
39 . ساخت تابلوهای برق بیمارستان 64 تختخوابی ساری
40 . ساخت تابلوهای برق استارتر پمپ های آب و فاضلاب استان تهران
41 . ساخت تابلوهای برق ندامتگاه قزل حصار
42 . ساخت تابلوهای برق دانشكده علوم پزشكی بندر عباس
43 . ساخت تابلوهای برق شعبه 3 سازمان تامين اجتماعی
44 . ساخت تابلوهای برق پلی كلينيك تخصصی 12 بهمن شهر
45 . ساخت تابلوهای برق شعبه 18 تامين اجتماعی تهران
46 . ساخت تابلوهای برق مجموعه ورزشی بروجرد
47 . ساخت تابلوهای برق پلی كلينيك امام شهر يزد
48 . ساخت تابلوهای برق بيمارستان 50 تختخوابی سميرم
49 . ساخت تابلوهای برق شعبه 3 تامين اجتماعی تهران
50 . ساخت تابلوهای برق راه آهن شهری تهران و حومه
51 . ساخت تابلوهای برق مديريت درمان زاهدان
52 . ساخت تابلوهای برق درمانگاه و اورژانس بيمارستان اسلام شهر
53 . ساخت تابلوهای برق طرح آبرسانی پرديس
54 . ساخت تابلوهای برق ساختمان ديوان محاسبات قزوين
55 . ساخت تابلوهای برق ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه تابلوهای برق فشار ضعيف
56 . ساخت تابلوهای برق ساختمان دارايی استان قزوين
57 . ساخت تابلوهای برق خانه فرهنگ مشهد
58 . ساخت تابلوهای برق تالار شهر كرمانشاه
59 . ساخت تابلوهای برق مجموعه ورزشی شعبه تامين اجتماعی 3 كرمانشاه
60 . ساخت بخشی از تابلوهای برق فرودگاه كرمانشاه
61 . ساخت تابلوهای برق پروژه سانی پرس همگام وابسته به ايران خودرو
62 . ساخت تابلوهای برق مركز جامع توانبخشی تبريز
63 . ساخت تابلوهای برق دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در كرج
64 . ساخت تابلوهای برق پروژه ساختمانهای جنبی بيمارستان حضرت رسول رشت
65 . ساخت تابلوهای برق پروژه توسعه بندر نوشهر
66 . ساخت تابلوهای برق ديواری و اصلی ترمينال حجاج فرودگاه مهر آباد
67 . ساخت تابلوهای برق كتابخانه مركزی قرچك ورامين
68 . ساخت تابلوهای برق اصلی كارخانه مهسان
69 . ساخت تابلوهای برق پروژه بيمارستان شبستر
70 . ساخت تابلوهای برق ساختمان اداری معاونت بنادر و فرودگاهها
71 . ساخت تابلوهای برق دانشكده اقتصاد پرديس كرج
72 . ساخت تابلوهای برق دانشكده علوم پايه دانشگاه هرمزگان
73 . ساخت تابلوهای پست برق دانشگاه هرمزگان
74 . ساخت تابلوهای برق تامين اجتماعی آزاد شهر و بندر گز
75 . ساخت تابلوهای برق بيمارستان ماهشهر
76. ساخت تابلوهای برق كتابخانه اميركبير كرمانشاه
77. ساخت تابلوهای برق مسجد كوی دانشگاه تهران
78. ساخت تابلوهای برق بيمارستان مسجد سليمان
79. ساخت تابلوهای برق بيمارستان 100 تختخوابی رامهرمز
80. ساخت تابلوهای برق تالار مركزی شهر اروميه
81. ساخت تابلوهای برق تالار مركزی شهر يزد
82. ساخت تابلوهای برق بيمارستان 540 تختخوابی امام رضا مشهد
83. ساخت تابلوهای برق پلی كلينيك شماره 2 اروميه
84. ساخت تابلوهای برق بیمارستان 160 تختخوابی بروجرد