روش کنترل پروژه و کیفیت

این بخش با روش های روزآمد متداول ، اهداف پروژه را در قالب زمانی مورد نظر پیگیری می کند تا برنامه زمانبندی تأئید شده تحقق یابد.
فعالیت های این بخش عبارتند از:
برنامه ریزی:
تهیه برنامه ی زمانبندی کلی و تفصیلی، تهیه نـمودارها (براساس ماده های 5 از فصل اول و 18 از فصل دوم شـرایط عمومی پیمان) و برنامه ریزی و کنتـرل زمانی، برآورد مصالح و نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین تعیین درصد وزنی .
کنتـرل:
گزارش درصد پیشـرفت ماهانه (طبق ماده 18 فصل دوم شـرایط عمومی پیمان)، ترسیم نـمودار و مقایسه آن با خط مبنا و مشخص کردن قسمت های بحرانی، تهیه گزارش تأخیرات و در نهایت، پیش بینی نقاط وقفه احتمالی.
کنتـرل کیفیت:
نظارت بر نحوه اجرا، تهیه مصالح و اقلام خریداری شده کارگاه ها، تطبیقِ کار انجام شده با نقشه ها و مشخصات فنیِ ضمیمه شده در هر پیمان.روش های نوآوری

شـرکت درناآوند برخود لازم می داند که همواره در زمان اجرای پروژه های مختلف با ارائه خدمات مهندسی موجبات کاهش هزینه، ارتقای کیفیت و انتخاب راه کارهای مناسب را فراهم آورد.
گاهی تغییر جزئیات اجرایی چنان کیفیت کار را بالا می برد تا عمر پروژه یا زیبایی آن دوچندان گردد. تجربه به ما آموخته است تا پیش از اجرا ، فکر کنیم.
با توجه به پیشرفت سـریع تکنولوژی، مواد و مصالح جدید، طبیعی است که در مورد اجرای یک پروژه، نقشه و مشخصات فنی ضمیمه آن، در بعضی از بخش ها قدیمی و ناکارآمد به نظر آید، لذا این شـرکت وظیفه خود می داند که با تشکیل کمیته نوآوری در دفتـر مرکزی ( که اعضاء آن شامل مدیر پروژه، رئیس دفتـر فنی، رئیس واحد اجرایی و مدیر پشتیبانی می باشد) و با نگاه مستمر به آخرین دستاوردها، امکان بکارگیری روش ها و مصالح جدید را در پروژه های خود (پس از تأئید مشاور و کارفرما) فراهم آورد.پیشنهادهای مدیریتی

امروزه در روند اجرایی پروژه ها، که مؤسسات با یکدیگر رقابتی تنگاتنگ دارند، نیاز به یک خط مشی مدیریتی صحیح همواره احساس می شود. در این عرصه رقابتی، مدیریت سازمان با استفاده از تیم های متخصص خود بخصوص در پروژه های بزرگ و پیچیده سعی در ارائه بهتـرین خدمات را دارد. بالطبع هر کدام از این تیم ها در جریان برنامه ریزی طراحی، ساخت و بهره برداری از تسهیلات مهندسی، مدیریت زمان و امور مالی درک مختلفی از مدیریت پروژه برای ساخت دارند. بنابراین مدیریت سازمان در عین تشکیل این تیم ها، آنها را به کارآمدترین وجه در ارتباط با یکدیگر قرار داده تا بتواند بهتـرین بازده را داشته تا خسارتی متوجه کارفرما نگردد. چون در نهایت این کارفرماست که این منابع را تأمین می کند. از این رو بهبود مدیریت پروژه نه تنها می تواند به صنعت کار ساختمانی و تأسیساتی کمک کند، بلکه موجبات پیشـرفت اقتصادی کشور را فراهم می آورد.
با توجه به موارد یاد شده برای اینکه پروژه و اساسأ صنعت ساختمان پیشـرفت قابل توجهی داشته باشد می بایست محدودیت های نهاد اجرایی و نیز محیطی را شناخته و بدان توجه کنیم.
به همین منظور گروه امکان سنجی این سازمان، می تواند پاسخگوی این مهم باشد و پروژه را از لحاظ اقتصادی و از لحاظ تخصصی بررسی کرده . . . (روش های مدیریتی مناسب هر پروژه را اتخاذ کرده، پیشنهادهای مدیریتی مناسب و متناسب ارائه می کند.) . . . می پنداریم که شـرکت درناآوند، سازمانی آینده نگر، نوآور، پیشـرو و مؤثر در صنعت ساختمان است.پیشنهاد های نظام کیفی

برای ارتقای سطح کیفی پروژه، این شـرکت سیستم مدیریت کیفیت 2008-9000 ISO را در سازمان خود مستقر کرده است. این مجموعه دارای خط مشی کیفیت نظام نامه کیفیت و روش های اجرایی مدون است. همچنین سازمان برای ارتقاء و افزایش سطح کیفیت پروژه ها، اقدام به راه اندازی واحد کنتـرل کیفیت (QC) در هر پروژه کرده است.
این واحد با بهره گیری از فنون آماری SPC ، MSA و جدول Z-D و بکارگیری تست های نـمونه گیری MILSTD105 و MILSTD404 برای کنتـرل اقلام ورودی و در نتیجه این اقدامات، ارزیابی پیمانکاران فرعی پروژه و همچنین ارزیابی سطح رضایت مشتـری می کند.
این فنون و سیستم های کیفیتی سبب می گردد که در درجه اول از دوباره کاری ها و تخریب ها جلوگیری شده و در درجات بعدی پروژه در زمان مقرر یا زودتر از موعد تحویل کارفرما (مشتـری) گشته، از به هدر رفتـن زمان، منابع و نیروی انسانی جلوگیری گردد.